Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Aktualności   Aktywny Samorząd   Kontakt
                            PCPR
                               LINKI
         Witamy                                                                                                             
         WSTAWIONO 2017-01-10

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym Powiat Lipnowski przystąpi do realizacji programu "Aktywny samorząd". Jednostką organizacyjną Realizatora programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Więcej informacji na stronie: pfron.org.pl oraz na naszej stronie w zakładce Aktywny Samorząd i pod numerem telefonu 54-288-66-41


         WSTAWIONO 2017-01-10

W dniu 28.12.2016 r. w Dworku Modrzewiowym w Nowej Wsi odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci organizowane w ramach projektu  "Rodzina w Centrum". W spotkaniu udział wzięło 25 zaproszonych gości, między innymi Wicestarosta Powiatu Lipnowskiego Pani Anna Smużewska. Podczas części oficjalnej głos zabrała Pani Joanna Przybyszewska - Kierownik PCPR w Lipnie, witając zaproszonych gości oraz przedstawiając tematyką spotkania. Prelegentami na spotkaniu byli Pani Mec. Aleksandra Rutecka , Pani Hanna Kowalska prowadząca zawodową rodzinę zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego, Państwo Zofia i Andrzej Zakrzewscy prowadzący Rodzinny Dom Dziecka, Pani Angelika Suska-inspektor ds. rodzinnej pieczy zastępczej, Pani Agnieszka Gęsicka- inspektor ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Omawiane tematy to :

1. Rodzinna piecza zastępcza w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Rodzinny Dom Dziecka jako forma pieczy zastępczej dla osieroconych lub pozbawionych opieki rodzicielskiej dzieci.

3. Pogotowie rodzinne jako miejsce pomiędzy domem a pieczą zastępczą dla dzieci po nagłych interwencjach policyjnych i sądowych.

4. Elementy prawa rodzinnego oraz zagadnienia z zakresu praw dziecka.

5. Instytucjonalna piecza zastępcza.

Wśród zaproszonych gości byli również: Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Kierownicy OPS-ów wraz z asystentami rodzin z terenu powiatu lipnowskiego oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Spotkanie miało na celu przedstawienie obecnej sytuacji każdej z form pieczy zastępczej oraz promowanie rodzicielstwa zastępczego poprzez kontynuację działań podejmowanych w latach wcześniejszych, tj. promocja idei opieki zastępczej w środowisku lokalnym, działania w zakresie pozyskiwania kandydatów, tworzenie i rozwój rodzin zastępczych, w tym w zawodowych. Zamierzeniem było dotarcie do jak największej liczby mieszkańców Powiatu Lipnowskiego, uwrażliwienie na problematykę rodzicielstwa zastępczego, podniesienie poziomu świadomości w społeczeństwie, oraz pozyskanie potencjalnych kandydatów na rodziny zastępcze.

Link do galeri: Fotorelacja - spotkanie w ramach projektu "Rodzina w Centrum"


         WSTAWIONO 2016-12-12

WAŻNA INFORMACJA !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie informuje,
że w dniach 19, 21, 23 XII 2016r.
zmianie ulegną godziny pracy urzędu19 XII 2016r. – 7:30 - 14:00

21 XII 2016. – 7:30 - 16:30

23 XII 2016r. – 7:30 – 12:00


         WSTAWIONO 2016-11-09


W dniu 02.11.2016r. w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu p. Anny Buczyńskiej i p. Małgorzaty Stasiak z kierownikami Ośrodków Pomocy Społecznej oraz asystentami rodzin z powiatu lipnowskiego dotyczące realizacji projektu „Rodzina w Centrum”.

Celem spotkania było zaprezentownie :

 • Założeń projektu „Rodzina w Centrum”,

 • Zadań specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,

 • Oferty Centrum kierowanej do rodzin w powiecie,

 • Grupy docelowej projektu i zasad rekrutacji,

 • Zawiązanie współpracy między PCPR i OPS w zakresie realizacji projektu.


Osoby obecne na spotkaniu wykazały duże zainteresowanie oraz deklarowały chęć współpracy w ramach projektu.
         WSTAWIONO 2016-10-20PROJEKT PARTNERSKI „RODZINA W CENTRUM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w projekcie partnerskim pod nazwą „Rodzina w Centrum”.

Partnerem wiodącym projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin
w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

Oferowane działania to:

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne,

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne,

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne,

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychiatryczne,

 • Mediacje rodzinne,

 • Terapia rodzinna (grupowa i indywidualna ),

 • Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych,

 • Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje,

 • Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat przebywających w pieczy oraz w rodzinach naturalnych z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,

 • Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych,

 • Szkolenia dla wolontariuszy,

 • Wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,

 • Superwizja rodzin zastępczych,

 • Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,

 • Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą.Działania dostępne na terenie powiatu lipnowskiego to:

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne,

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne,

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne,

 • Warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych,

 • 5-dniowe wyjazdy edukacyjne wzmacniające relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,

 • Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,

 • Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą,

 • Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów.Rodzina w Centrum „ to projekt skierowany do:

 • Osób przebywających w pieczy zastępczej,

 • Osób sprawujących pieczę zastępczą,

 • Osób opuszczających pieczę zastępczą,

 • Osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, tj. rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny,

 • Kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej,

 • Osób prowadzących rodzinne domy dziecka,

 • Innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.Rekrutacja ma charakter otwarty i zostanie prowadzona zgodnie z zasadą równych szans.

Kandydaci, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie muszą spełniać następujące kryteria:

 • Przynależność do grup docelowych projektu,

 • Miejsce zamieszkania lub centrum życiowej aktywności danej osoby, w którym koncentrują się jej interesy osobiste i majątkowe znajduje się na terenie powiatu lipnowskiego,

 • Nie korzystanie z takich samych form wsparcia jednocześnie w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny

 • Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zobowiązane są do podpisania i przedłożenia stosownych dokumentów.Projekt partnerski „Rodzina w Centrum” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt realizowany będzie do 30.06.2018 r.

Ogólna wartość projektu : 11 482 020,00 zł

Uwaga: Udział w projekcie jest bezpłatny.

W załączniku znajduje się formularz zgłoszeniowy dla osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie.Osobado kontaktu :

KatarzynaŁowicka – specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Tel.54-288-66-41

e-mail: pcprlipno@wp.pl


Dokumenty do pobrania:

"Rodzina w Centrum" - Formularz zgłoszenia (doc)         WSTAWIONO 2016-03-14

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym Powiat Lipnowski przystąpi do realizacji programu "Aktywny samorząd". Jednostką organizacyjną Realizatora programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Więcej informacji na stronie: pfron.org.pl oraz na naszej stronie w zakładce Aktywny Samorząd i pod numerem telefonu 54-288-66-41

 

 

         WSTAWIONO 2015-10-21

Poszukiwani są  kandydaci na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie  poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek: podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, podarować święta, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.

Jeżeli nie jest Ci obojętny los dzieci samotnych, opuszczonych czy zaniedbanych, chciałbyś im pomóc, pokochać, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, ul. Mickiewicza 58, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, tel. (54) 288-66-43.

         WSTAWIONO 2015-03-10

            

         WSTAWIONO 2015-02-25

            
KLIKNIJ ABY POBRAĆ CAŁY ARTYKUŁ

         WSTAWIONO 2015-01-23

            

         WSTAWIONO 2014-12-08

            

                                                                                                                            
Made by PZ